Informatie over het herroepingsrecht

Please select your language:

Attentie: De posters worden geproduceerd volgens uw specificaties speciaal voor jou. Daarom kan de product niet worden geretourneerd (zie Uitsluiting van het herroepingsrecht).


 • Herroepingsrecht

  U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de goederen heeft aanvaard c.q. in bezit heeft genomen.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Omniscale GmbH & Co. KG, Ehnernstraße 157, 26121 Oldenburg, info@cartida.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen.

  Voor het waarborgen van de termijn van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van het herroepingsrecht verstuurt.

 • Gevolgen van de herroeping

  Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstige standaard levering hebben gekozen), zonder verzuim en op zijn laatst binnen 14 (veertien) dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen.

  Wij kunnen de terugbetaling verweigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt. U dient de goederen direct en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

  De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht

  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en die duidelijk persoonlijk van aard zijn

bijgewerkt 16/03/2017